Теорія:

Перелік слів, наголошування яких треба запам'ятати, готуючись до ЗНО
А   агронОмія, Аркушик, асиметрІя

Б   багаторазОвий, безпринцИпний, бЕшкет, блАговіст, близькИй, болотИстий, борОдавка, босОніж,  бурштинОвий, бюлетЕнь

В   вАги (у множині), вантажІвка, вИсіти, вИтрата, вишИваний, вІдгомін, вІдомість (список), відОмість (повідомлення, дані, популярність), вІрші, віршовИй, вітчИм

Г   гальмО, гАльма, глядАч, горошИна, граблІ, гуртОжиток

Д   данИна, дАно, децимЕтр, дЕщиця, джерелО,  дичАвіти, добовИй, добУток, довІдник, дОнька, дочкА, дрОва

Е   експЕрт

Є   єретИк

Ж  жалюзІ

З   завчасУ, зАгадка, заіржАвілий, заіржАвіти, закінчИти, зАкладка (у книзі), зАкрутка,  замІжня, зАпонка, заробІток, зАставка, зАстібка, застОпорити, звИсока, здАлека, зобразИти, зОзла, зрАння, зрУчний, зубОжіння

І   індУстрія

К  кАмбала, кИшка, кіломЕтр, кінчИти, кОлесо, кОлія, кОпчений (дієприкметник), копчЕний (прикметник), корИсний, кОсий, котрИй, крицЕвий, крОїти, кропивА, кулінАрія, кУрятина

Л  лАте, літОпис, лЮстро

М  мАбУть, магістЕрський, мАркетинг, мерЕжа, металУргія, мілімЕтр

Н  напІй, нАскрізний, нАчинка, нІздря, новИй

О  обіцЯнка, обрАння, обрУч (іменник), одинАдцять, одноразОвий, ознАка, Олень, оптОвий, осетЕр, отАман, Оцет

П  павИч, партЕр, пЕкарський, перЕкис, перелЯк, перЕпад, перЕпис, піалА, пІдданий (дієприкметник), піддАний (іменник, істота), пІдлітковий, пізнАння, пітнИй, піцЕрія, пОдруга, пОзначка, пОмилка, помІщик, помОвчати, понЯття, порядкОвий, посерЕдині, привезтИ, прИморозок, прИчіп, прОділ,  псевдонІм

Р  рАзом, рЕмінь (пояс), рЕшето, рИнковий, рівнИна, роздрібнИй, рОзпірка,  руслО

С  сантимЕтр, свЕрдло, серЕдина, сЕча, симетрІя, слИна, соломИнка, стовідсОтковий

Т  текстовИй, течіЯ, тИгровий, тисОвий, тім’янИй, травестІя, тризУб, тУлуб

У  украЇнський, уподОбання, урочИстий, усерЕдині
 
Ф  фартУх, фаховИй, фенОмен, фОльга, фОрзац

Х  хАос (у міфології: стихія), хаОс (безлад)

Ц  цАрина, цемЕнт, цЕнтнер, ціннИк

Ч  чарівнИй, черговИй

Ш  шляхопровІд, шовкОвий, шофЕр

Щ  щЕлепа, щИпці, щодобовИй

Я  ярмаркОвий
Джерела:
Вебсайт: https://mon.gov.ua/ (дата звернення 29. 11. 2020).