Теорія:

Уподібнення приголосних в українській мові відбувається:

 

1. За м'якістю.

Приголосні [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз] перед наступними м'якими приголосними та перед [і] вимовляються м'яко.
Приклад:
Весняні еис'н'áн'і], радість [рáд'іс'т'], дзінь [дз'íн'], уманський [ýман'с'кией].

2. За глухістю-дзвінкістю.

Наступний дзвінкий приголосний одзвінчує   попередній глухий приголосний: футбол [фудбóл], якби [йаґбú].
Зверни увагу!
Це впливає на визначення кількості звуків і букв. У слові «отже» — [ó(дж)еи] глухий [т] переходить у дзвінкий [д] і зливається із [ж], тому переходить в африкату [дж]. Відповідно, кількість букв у цьому слові — 4, а звуків — 3.
Префікс з- перед глухими [к], [п], [т], [ф], [х] вимовляється як [с] (оглушується), це закріпилося на письмі.
Приклад:
Скрутити, спиляти, стриножити, сформувати, сховати.
Префікси роз-, без-, через- можуть вимовлятися дзвінко й глухо перед глухими (залежно від темпу вимови): [розпúл'уватие] і [роспúл'уватие], еизтурбóтно] і еистурбóтно].
Перед глухими шиплячими  [ч], [ш], [ж]  кінцевий приголосний префікса оглушується: безшовний [беиш:óвнией], розжувати [рож:увáтие],  безчестя [беишчéс'т'а].  
Перед глухими шиплячими [ч], [ш] префікс і прийменник з змінюється на [ш]. Пишемо: зчесати, зшити, з часом, з шинкою, а вимовляємо[шчеисáти], [ш:úтие], [шчáсом], [ш:úнкойу].
Запам'ятай такі випадки уподібнення:
-ться[ц':а]водяться [вóд'ац':а]
-шся[с':а]крутишся [крýтиес':а]
-тч-; -тш- — [ч:]        
скотч [скóч:]
коротший [корóч:ией]   
-зш-; -сш- — [ш:]підрісши [п’ідр'íш:ие]
-шці[с'ц'і]подушці [подýс'ц'і]
-жці[з'ц'і]переможці [пеиреимóз'ц'і]
-чці; -тці[ц':і]
нічці ц':і];
тітці 'íц':і]
-тц- —  [ц:]золотце [зóлоц:еи]
-зж- — [ж:]безживний еиж:úвнией]
-зч- — [шч]розчулити [рошчýлиетие]
-здж- — [ждж]з джурою [жджýройу]                      
зс- — [с:] з селом [с:еилóм]
зш- — [ш:]                                        
без шуму [беишý:му]