Теорія:

Для того, щоб раціонально використовувати час на підготовку виступу, потрібно володіти вміннями швидко й ефективно  читати матеріали, а також записувати їх.
Види читання
Залежно від опрацьованого матеріалу та мети  розрізняють декілька видів читання
Ознайомлювальне читання. Його мета – загальне знайомство зі змістом тексту, виявлення його основної ідеї та проблеми, що розглядаються в ньому. У цьому випадку увагу приділяємо лише головному, тому, що є предметом пошуку, на деталі час не витрачаємо.
Поглиблене читання. Цей вид передбачає, що під час читання буде звертатися увага на деталі тексту, вони будуть аналізуватися й оцінюватися.
Читання-перегляд. Для попереднього знайомства з книгою й пошуку необхідної інформації можна використати цей вид читання. Алгоритм такий: читаємо  зміст книги, вступ та післямову до неї, за змістом вибираємо окремі положення.
Сканування. Скануванням називається швидкий перегляд тексту з метою пошуку слова, факту, прізвища, назви. Так можна знайти інформацію про певну людину, тлумачення терміна, історичну подію тощо.
Ефективніше засвоюється та запам’ятовується те, що не тільки зафіксовано в пам’яті, але й на папері. Запис прочитаного сприяє також формуванню навичок викладу інформації.
Види запису матеріалу
Фіксувати прочитане можна по-різному:
Конспект – це систематичний, логічно зроблений запис змісту всього тексту. Він об'єднує в собі всі інші види запису: виписки, плани, тези.
 
Конспектування – один із найдокладніших видів запису. Слово «конспект» походить від латинського conspectus, що означає «огляд викладання». У правильно складеному конспекті,  як правило, виділено найголовніше в матеріалі, зосереджена увага на найбільш суттєвому.
Виписки – це цитати чи короткий, близький до дослівного викладання змісту уривок тексту. Виписки дозволяють уникнути помилок та неконкретні при виступі.
План  – це схематично записані, коротко сформульовані думки-заголовки, це «скелет» твору. Прикладом плану до книги є зміст, який дає уявлення про інформацію, що знаходиться в книзі. План як форма запису значно детальніше передає зміст частин тексту, ніж заголовок.
 
План може бути простий, складний, цитатний. Складний план відрізняється від простого тим, що до всіх основних пунктів має ще й підпункти, які більш детально пояснюють зміст основних.
Тези – (від тезо грецькою – думаю, затверджую) – це основні положення тексту. Якщо в плані твору тільки називаються основні положення, то в тезах розкривається сам зміст цих положень. Тези містять більше інформації, ніж пункти плану, тези повинні бути обґрунтовані й доведені. Формулювання – чіткі й короткі.
Анотація –  коротка характеристика змісту книги чи статті.
Реферат — виклад якогось питання за одним або декількома джерелами з висловленням власного судження.
Джерела:
Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл.
Українська мова: (рівень стандарту): підручник для 10-го класу закл. заг. серед. освіти / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. — Київ: Генеза, 2018. — 192 с.