Теорія:

Синоніми — це близькі або однакові за значенням слова. Синоніми об'єднуються в синонімічні ряди. У кожного ряду є стрижневе слово (найчастіше вживане в мовленні, стилістично нейтральне).
Приклад:
Йти — чимчикувати, простувати, крокувати, ступати, чвалати, плестися, пертися, прошкувати, дибати.

Стрижневим є слово йти.
Розрізняють абсолютні, відносні й контекстуальні синоніми.
Абсолютні синоніми однакові за значенням, але можуть відрізнятися сферою вживання: юриспруденція (науковий, офіційно-діловий) — правознавство (публіцистичний, розмовний); аномалія (науковий, офіційно-діловий, публіцистичний) — відхилення (розмовний, художній).
Відносні синоніми відрізняються відтінками значень: грізний — злий, злостивий, розгніваний, лихий, роздратований, страшний, лютий, жаский, моторошний.
Контекстуальні синоніми набувають близького значення лише в певному контексті, їх використовують здебільшого в художньому стилі. Вони є поширеним засобом надання особливої експресії художньому тексту.
Приклад:
Сало шипіло, як змія, булькотало, кувікало, як свиня в тину, геготало, як гуска, гавкало, як собака, пищало, скреготало, а далі ніби завило: гвалт, гвалт! (І. Нечуй-Левицький)
Ви звідки, люди? З голоду. З Волині. З села якого? Вимерло село... (Ліна Костенко)

Виділені слова є синонімами лише в цьому реченні.
До контекстуальних синонімів належать перифрази та евфемізми.
Перифрази — стилістична фігура, описовий вираз, за допомогою якого передається зміст іншого слова чи виразу шляхом підкреслення якоїсь особливості, якості.
Приклад:
Цукор — біла смерть, Париж — столиця світової моди, Нью-Йорк — Місто великого яблука.
Евфемізми — слова (сполучення слів), які вживаються для заміни грубих чи непристойних висловів: людина поважного віку замість старий, говорити неправду — брехати.

Існують авторські евфемізми: шибениця — ворота в небуття (Ліна Костенко, «Маруся Чурай»).
Синоніми допомагають уникнути тавтології — невиправданого повторення слів.
Приклад:
Болючий біль — пекучий, сильний, гострий біль; звільнити невільників — звільнити бранців, полонених.
Синонімами можуть бути слова й словосполучення, фразеологізми, навіть речення.
Приклад:
Переконувати — наполягати на своєму; лити крокодилячі сльози — надягати овечу шкуру. Перед від'їздом Марко зайшов до нас попрощатися. — Перед від'їздом Марко зайшов до нас для того, щоб попрощатися.