Теорія:

Глухі стають парними дзвінкими перед наступними дзвінкими                 
молотьба  [моло\(д'\)ба́],
рюкзак 
[р'у\(ґ\)за́к]                                      
Дзвінкий \([г]\) оглушується в кількох словах і похідних від них                                                    
легко [ле́\(х\)ко],
вогко [во́\(х\)ко],
нігті  [н'і́\(х\)т'і],
кігті  [к’і́\(х\)т'і]
 
                    
Приголосні \(Д\)е \(Т\)и \(З\)’ї\(С\)и \(Ц\)і \(Л\)и\(Н\)и \(ДЗ\)  перед м’якими приголосними пом’якшуються
свято
[\(с'\)в’а́то], цвіркун
[\(ц'\)в’ірку́н],
радість
[ра́д'і\(с'\)т']
Вимова префіксів і прийменників:
  • префікс  і прийменник \(з-\) перед \([с]\) вимовляємо як \([с]\)
  • кінцевий приголосний у префіксах  \(роз-\), \(без-\) перед глухим  вимовляємо дзвінко (у повільному темпі мовлення) або глухо (у швидкому темпі)
зсадити
[\(с\):ади́ти], 
 

 
розпарувати
[ро\(з\)парува́ти][ро\(с\)парува́ти] 
                               
Звуки \([з]\), \([ц]\), \([с]\) перед шиплячими \([ж]\), \([ч]\), \([ш]\) вимовляються як \([ж]\), \([ч]\), \([ш]\)
зжувати [\(ж\):ува́ти],
зчистити
[\(шч\)и́стити]
Шиплячі \([ж]\), \([ч]\), \([ш]\) перед \([з']\), \([ц']\), \([с']\) вимовляються як \([з']\), \([ц']\), \([с']\)ніжці
[н'і́\(з'\)ц'і],
ромашці [ромá\(с'\)ц'і], квочці 
[квó\(ц':\)і]
Зверни увагу!
Дзвінкі приголосні переважно не оглушуютьсямороз [моро́\(з\)], рідкий  [р'і\(д\)ки́й], батіг [бат'і́\(г\)].
У дієсловах, що мають кінцевий основи \(г\) (типу бігти, могти, стригти) перед суфіксом \(-ти\) оглушення не відбувається: бігти [б’і́\(г\)ти].    
ПишемоВимовляємо
- шся \([с': а]\)
- ться\([ц': а]\)
- чці; -тці \([ц': і]\)
- здж-\([жд͡ж]\)
- тч-; - тш-\([ч:]\)
- зш-; - сш-\([ш:]\)
- зч- \([шч]\)
- жся           \([з'с'а]\)
- чся       \([ц'с'а]\)
Зверни увагу!
Запам'ятай! Уподібнення відбувається лише у вимові! На запис слова воно жодним чином не впливає!

Порівняй:
Чуємо \([купа́йец':а]\) — пишемо \(купається\); чуємо \([óч:ий]\) — пишемо \(отчий\).