Теорія:

Види словосполучень
За способом вираження головного слова  словосполучення поділяються на іменні (головне слово належить до іменника, прикметника, займенника, числівника); дієслівні, прислівникові.
Приклад:
Іменнісмачний пирігтретій від мене, корисна для здоров'я, хтось із нас.
Дієслівні: читаючи оповідання, знайти своє покликання, запрошений для знайомства.                                           
Прислівникові: зовсім нещодавно, радісно від звістки, особливо важко.
Зверни увагу!
Не є словосполученнями:
  • сполучення підмета з присудком: сонце сходить;
  • сполучення іменника або займенника із прийменником: під ліжком, над нами, коло ставка;
  • однорідні члени речення, поєднані сполучниками: день і ніч; не високо, а низько;
  • стійкі словосполучення (власні назви, фразеологізми): Тихий океан, байдики бити;
  • складені форми слів: буду танцювати, нехай (хай) приходить, менш корисний.
Джерела:
О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. Українська мова. 5 кл.: підруч. для закл. заг. серед. освіти. Видання 2-е, доопрац. Київ: Генеза, 2018. 208 с.