Теорія:

ЩО, ЯК, КОЛИ, ЧИМ

Ці слова в одних випадках виступають сполучниками, в інших — сполучними словами.

«ЩО» — сполучне слово, якщо його можна замінити займенниками «який», «котрий» (у підрядних означальних), «щось» або іменником  (у підрядних з'ясувальних ).

Приклад:

Я дізнався, ЩО мені подарують завтра. («що» можна замінити займенником «щось», на «що» падає логічний наголос, значить, це сполучне слово (займенник), у реченні є додатком).

Біля гаю, ЩО чорніє над водою, щось біле блукає. («що» можна замінити займенником який (гай); у реченні виступає підметом).

 «ЩО» може змінювати форму відмінка: «чого», «чому», «чим» тощо.

 

Приклад:
Я знаю, ЧОГО не вистачає в цій страві. («чого» — це форма родового відмінка займенника «що»; у реченні є додатком).

«ЩО» — сполучник, якщо така заміна неможлива або на нього не падає логічний наголос.

 

Приклад:

Я дізнався, ЩО завтра нас запрошено в гості. (Сполучник «що»  не можна замінити іншим словом;  замість «що» можна поставити двокрапку, утворивши безсполучникове речення: «Я дізнався: завтра нас запрошено в гості» — сполучник «що» випадає, а зміст речення зберігається).

ПОРІВНЯЙМО логічні наголоси у реченнях:

Я знаю, що Ви скажете. («що» сполучне слово)

Я знаю, що Ви скажете правду. («що» сполучник)

«ЯК» – сполучник — у підрядних часу, умови, порівняльних.  

 

Приклад:

Як стемніє, приходь до нас. (підрядна часу, «як» = «коли»).

Як не буде птахів, то й людське серце стане черствим. (підрядна умови, «як» = «якщо»).

Розум без книжки, як птах без крил (Нар. тв.) (підрядна порівняльна)

«ЯК» – сполучне слово — у підрядних способу дії  (його можна замінити прислівником «так»).

 

Приклад:
Як задумали, так і сталося.

У підрядних з’ясувальних «ЯК» може виступати і сполучником, і сполучним словом.

 

Приклад:

Василь відчув, як похолола кров у жилах. («як» — сполучник, тяжіє до «що»).

Микола пояснив, як закріпити карабін. («як» — сполучне слово, можна підставити прислівники «так», «таким чином»; на «як» падає логічний наголос).

«КОЛИ» — сполучник — у підрядних умови («коли» легко замінюється сполучниками «якщо», «якби»).

 

Приклад:

Але встаньте, коли я вас прошу (Ю.Федькович). (сполучник «коли» = «якщо»).

Коли б ти захотіла, я б уже давно прилетів. (сполучник «коли» = «якби»).

«КОЛИ» — сполучне слово — у підрядних означальних, з’ясувальних і часу (його можна замінити прислівником «тоді» або словами «в той час як», «тоді як»; виступає обставиною).

 

Приклад:

Люблю дивитися на каштани, коли вони цвітуть. (сполучне слово «коли» = «в той час як»)

Я хочу знати, коли ти повернешся. (сполучне слово «коли» = «у який час»)

Коли вона підбігла майже до самої води, раптом, ніби з-під ніг, перед нею виріс Федір. (сполучне слово «коли» = «у той момент як»).

Частки «якраз», «саме», «лише» надають різним частинам мови відтінку підкресленого уточнення. Якщо ці частки вживаються зі словом «КОЛИ», то це є доказом його повнозначності, бо частки уточнюють час, виражений цим членом речення. Отже, в сполученнях «якраз коли», «саме коли», «лише коли» сполучний елемент є відносним словом.

 

Приклад:
Саме коли ми починали оранку, вийшов з ладу трактор. (сполучне слово «коли» = «саме тоді», обставина часу).

«ЧИМ» – сполучне слово, якщо це непрямий відмінок займенника «що»; його можна замінити займенником «чимось» і на нього падає логічний наголос.

 

Приклад:
Не знаю, ЧИМ ти мене ще здивуєш. (сполучне слово «чим» — займенник).

«ЧИМ» — сполучник – у підрядних порівняльних, якщо в головній частині є слова «тим», «то».

 

Приклад:
Тим страшніше йому ставало, чим вище він піднімався в небо. (сполучник «чим», у головній частині є слово «тим»).
Джерела:

Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Моноґрафія. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.

Ющук І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с.

Академічний тлумачний словник української мови /Електронний ресурс/ http://sum.in.ua/s/chym
Герман К. Ф. Критерії розрізнення омонімічних сполучників і сполучних слів./ Електронний ресурс / http://litmisto.org.ua/?p=264