Теорія:

У \(1859\) році була видана книга Чарльза Дарвіна «Походження видів шляхом природного відбору або збереження сприятливих порід у боротьбі за життя», в якій вчений виклав основи еволюційного вчення.
Сутність еволюційного вчення Ч. Дарвіна:
 • еволюція полягає в безперервних пристосувальних змінах видів;
 • основою для еволюції є невизначена (спадкова) мінливість;
 • кожний вид здатний до необмеженого розмноження, але цьому перешкоджає обмеженість життєвих ресурсів, і більша частина особин гине в боротьбі за існування, тобто в процесі взаємовідносин з живою й неживою природою;
 • вибіркове виживання і розмноження найбільш пристосованих особин є природним добором, що вважається рушійною силою еволюції;
 • під дією природного добору групи особин одного виду накопичують з покоління в покоління різні пристосувальні ознаки і перетворюються на нові види;
 • нові породи тварин і рослин у процесі селекції утворюються під впливом штучного добору.
 • результати еволюції: поступове підвищення організації живих організмів; відносна пристосованість живих організмів до умов існування; різноманіття видів.
Механізм виникнення нових видів
 1. Живі організми відрізняються один від одного за багатьма ознаками завдяки мінливості.
 2. Інтенсивність розмноження видів є великою, і особин народжується значно більше, ніж може вижити в конкретних умовах середовища. Тому виникає конкуренція за ресурси, тобто боротьба за існування.
 3. Результатом боротьби за існування є природний добір, в якому виживають і залишають потомство найбільш пристосовані до умов середовища особини.
 4.  Ті особини, що вижили передають корисні ознаки потомству.
 5. Через багато поколінь особини можуть значно відрізнятися від вихідної форми. Утворюється новий вид.
Біологічній еволюції притаманні такі найзагальніші ознаки:
 • Незворотність еволюції — положення вперше було сформульовано Ч. Дарвіном: «Вид, який щезнув, ніколи не може з'явитися знову, навіть якби знову повторилися абсолютно тотожні умови життя — органічні і неорганічні.» Нині ця закономірність доведена й на інших рівнях.
 • Спрямованість еволюції на пристосування організмів до змін дії тих чи інших чинників. Результатом біологічної еволюції завжди є відповідність живої системи умовам її існування.
 • Рівневість еволюції, що прослідковується на кожному із рівнів організації життя: молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому, біогеоценозмому та біосферному.
Науковою основою формування еволюційного вчення були відкриття різних біологічних наук.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – с. 182 - 185.